Εισαγωγή στο έργο SALE

Το έργο SALE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και εστιάζει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό τη χρήση κοινωνικών δικτύων για την καταπολέμηση της ανεργίας των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σήμερα, στην Ευρώπη όλο και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν να παρακολουθήσουν ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, μια πραγματικότητα που είναι συμβατή με τις γενικότερες κατευθύνσεις της κοινωνίας της γνώσης. Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση καθιστά την εξεύρεση εργασίας δύσκολη, ειδικά για τους πτυχιούχους, γεγονός που διαπιστώνεται εύκολα, από τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των κατόχων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αν και οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δημιουργούν συνολικά ένα ικανοποιητικό αριθμό θέσεων εργασίας, υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των γνώσεων και ικανοτήτων των υποψηφίων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.
Η ραγδαία ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, αλλάζει σήμερα τον τρόπο εξεύρεσης εργασίας, αφού όλο και περισσότερες αγγελίες για εργασία ανακοινώνονται σε κοινωνικά δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού των επιχειρήσεων αναζητούν υποψηφίους εργαζομένους χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα, όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα.
Συνεπώς, σήμερα είναι αναγκαίο, οι πτυχιούχοι, να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους στα κοινωνικά δίκτυα με ένα ελκυστικό τρόπο με σκοπό να προσελκύουν το ενδιαφέρον των μελλοντικών εργοδοτών.
Αυτός είναι λοιπόν, ο βασικός σκοπός του έργου SALE. Συγκεκριμένα στοχεύει να αναπτύξει διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την εκπαίδευση άνεργων πτυχιούχων. Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου θα μάθουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία με σκοπό της εξεύρεση εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα μάθουν να δημιουργούν μια ελκυστική προσωπική παρουσία στα κοινωνικά διαδίκτυα με στόχο την προσέλκυση πιθανών εργοδοτών.

Βασικοί στόχοι του έργου SALE

Οι βασικοί στόχοι του έργου SALE είναι οι ακόλουθοι:

  • Την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σειράς μαθημάτων με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα, στοχευμένα σε άνεργους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να προωθούν τις δεξιότητές τους σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων με ένα ελκυστικό τρόπο.
  • Την αντιστοίχηση διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε κοινωνικά δίκτυα στους πιο κατάλληλους πτυχιούχους.
  • Τη μείωση του σημερινού αριθμού των ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, στα εφικτά πλαίσια του έργου.